FAQ Leefbaarheidsfonds

Aanvrager: Stichting Buurtboerderij Eersel
Toegekend budget: €   6700,30
Start datum: 1 mei 2020
Duur project: 3 maanden

Korte beschrijving project:
Het betreft het verder ontwikkelen van de Wadi aan de Houtwal, tegenover Buurtboerderij Eersel een “Buurtvlindertuin”. De Wadi ligt tegenover de Buurtboerderij en is bedoeld om bij wateroverlast het water op te vangen. Samen met vrijwilligers wil men deze Wadi gaan bewerken en onderhouden om er een mooie Buurtvlindertuin van te maken, een genot voor jong en oud. Door het planten van diverse struiken wil men de rust verder versterken en de kwaliteit van leven verbeteren. Zo hopen wij dat door de keuze van struiken, er meer vlinders, vogels en insecten zullen komen. Wij verwachten dat is deze bloemrijke omgeving de bezoekers kunnen ont-stressen. Het project omvat onder meer de aankoop van planten, het slaan van een put voor watervoorziening, een educatieve route voor Basisschoolleerlingen en het toegankelijk maken voor minder validen.

Aanvrager: BOW in samenwerking met TU/e
Toegekend budget: €   80.960,=
Start project: 1 juli 2019
Duur: 2 jaar en 3 maanden
Huidige Status: in uitvoering

Korte beschrijving project:
Het project heeft als doel om gedetailleerd inzicht te krijgen in de effecten van vliegtuigverkeer op zowel kwantitatieve als kwalitatieve eigenschappen van de slaap, en daarnaast de identificatie van mogelijk mediërende factoren. Op basis van deze inzichten kunnen gerichte oplossingen en interventies worden ontwikkeld. Het ultieme doel van het project is om een instrument te ontwikkelen dat de effecten van vliegverkeer op slaap continu kan monitoren. Hiermee kan de effectiviteit van de maatregelen die op basis van de resultaten van de eerste fase van het project genomen zijn direct gemeten worden.

Deze continue monitoring en analyse en visualisatie van data worden in een voor alle publiek toegankelijke website geplaatst en kan daarmee inwoners, belangenverenigingen, gemeente, GGD en vliegveld blijven informeren.

Aanvrager: Stichting Dierenweide Acht
Toegekend budget: €   10.400,=
Start project: 1 april 2018
Duur: 2 jaar
Huidige status: Afgerond

Korte beschrijving project:
Deze aanvraag betreft het uitbreiden van de reeds met steun van de Gemeente Eindhoven aangelegde voorzieningen op de Dierenweide met onder meer het werkgebouw, bouw van een kippenren met overkapping, de aanplant van natuurlijk materiaal/groen. Daarnaast voorziet de financiële bijdrage door de SLLE in de jaarlijkse kosten (max 2 jaar) voor onderhoud van de groenvoorzieningen en voer voor de dieren.

Aanvrager: AiREAS coöperatieve vereniging voor gezondheid, luchtkwaliteit en mobiliteit
Toegekend budget: €   38.950,=
Start project: 1 oktober 2018
Duur: 2 jaar
Huidige status: Wordt momenteel afgerond

Korte beschrijving project:
De basis van deze aanvraag is gericht op datgene wat de omwonenden zelf kunnen doen om de leefbaarheid van hun eigen situatie te verbeteren. Dat is geen eenvoudige opgave mede door de diversiteit van vervuilende bronnen. Daarom willen de werkgroep Geluidshinder en milieu van het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier, dorpsraad Acht en het bewonersinitiatief Woensel Eindhoven Noord:

 • voor zichzelf middels metingen inzichtelijk maken waar nu echt de overlast vandaan
 • komt en hoe groot deze is?
 • zelfstandig maatregelen kunnen nemen die de individuele leefbaarheid vergroten en
 • verbeteren wanneer de inzichten eenmaal duidelijk zijn.
 • op een onafhankelijke manier gegevens verzamelen om de onderhandeling met de
 • verschillende bronnen en belangenpartijen te onderbouwen.

Men heeft verkozen om via lidmaatschap met AiREAS ( www.aireas.com ) deze aanvraag en behoefte gestalte te geven.

Aanvrager: Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
Toegekend budget: €   45.000,=
Start datum: 1 oktober 2019
Duur project: 1,5  jaar
Huidige status: in uitvoering

Korte beschrijving project:
De aanvraag betreft een financiële bijdrage ten behoeve van de kosten van communicatie en activiteiten van de BVM2 koepel. Een deel van deze activiteiten bestaat uit kleine deelprojecten die met een bepaald ritme worden herhaald (nieuwsbrieven, Knegselbijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten e.d.).

Aanvrager: GBOH – Stichting Georganiseerd Burger Overleg Hapert
Toegekend budget: € 12,500,=.
Start datum: 1 juni 2021
Duur project: 3-6 maanden

Korte beschrijving project:
Het aanbrengen van een c.a. 2500m lange Eco-Zone, die de bestaande Eco-Zone verbindt met de bossen bij het Vennenbos; deze c.a. 25m brede strook met de daarin opgenomen beplanting en talud, vormen een natuurlijke filter voor geluid alsmede luchtkwaliteit. Delen van deze 2500m zijn reeds voorzien van struweel- dan wel bosbeplanting. In de uitwerking van het idee dient dan ook nader onderzocht te worden hoeveel meter exact nodig is in lengte en breedte.

Het initiatief is ontstaan in Dalem zelf en vind dan ook steun van vrijwel de gehele populatie en buurtvereniging te Dalem. Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gehouden met de Gemeente Bladel, Landal GreenParks “Het Vennenbos” en het Brabants Landschap. Alle partijen gaven aan het gedachtegoed te steunen en uit te kijken naar de concrete vervolg stappen.

Aanvrager: Stichting Beheer Park Meerland
Toegekend budget: €   60.830,=
Start datum: 1 juli 2019
Duur project: 2 ½  jaar
Huidige status: in uitvoering

Korte beschrijving project:
Het arboretum voorziet in een groenbeleving in het algemeen en als educatief groen voor de omwonenden, scholieren en studenten. Bij de educatie wordt onder andere stilgestaan bij de functie die bomen hebben in het ecosysteem en bij de “ecosysteem service” die zij bieden. en kunnen bomen geadopteerd worden. Zoals de invloed op de bodem- en luchttemperatuur in de omgeving, het vastleggen van CO2 in het hout en de onderliggende strooisel laag. Indien de beplanting voldoende dicht is en de kronen uitgegroeid voorziet de beplanting in een zekere geluidsreductie. Bovendien vervullen de bomen dan ook in de functie als voedsel en als schuilplaats voor meerder organismen en bevorderen de biodiversiteit in het algemeen. Die functie van biodiversiteit-hotspot Eindhoven (2012) kan weer vervuld worden bij voldoende boomvolume. Het project is gericht op uitbreiding en versterking van deze functies.

Aanvrager: Kracht op Acht
Toegekend budget: €   6.000,=
Start datum: 1 juli 2020
Duur project: 6 maanden

Korte beschrijving project:
Sinds 5 jaar heeft Acht een Kerstmarkt maar er ontbreekt een kerststal in het centrum. De Vrienden van de Dierenweide hebben aangeboden de stal te willen faciliteren dus hoeven alleen de beelden nog te worden aangeschaft. Met bewoners van Acht kan dan de Kerststal worden gemaakt. Het plan is om op kerstavond met kinderen en lichtjes de kerststal te openen. Met de Stichting Jeugdbelangen in Acht zal men contact opnemen om dit te organiseren. Wanneer de Kerststal door de inwoners van Acht te voet is te bezoeken is dit goed voor het milieu, de samenhorigheid en de leefbaarheid van de inwoners van Acht. Door de corona maatregelen moest het oorspronkelijke plan enigszins aangepast worden.

Aanvrager: Dorpsraad Wintelre
Toegekend budget: €   5.000,=
Start datum: 15 september 2019
Duur project: eenmalige bijdrage

Korte beschrijving project:
In Wintelre staat nabij de kerk een prachtige esdoorn, die men in de kerstperiode graag willen voorzien van verlichting. Deze locatie is voor Wintelre een soort middelpunt. De aanvraag betreft een bijdrage in de kosten van het verlichten van deze met grote lichtbollen die gebaseerd zijn op LED verlichting.

anvrager: HAS Hogeschool den Bosch
Toegekend budget: €   10.850,=
Start project: 11 februari 2018
Duur: 5 maanden
Huidige status: afgerond

Korte beschrijving project:
Doelstelling van dit project is de toegankelijkheid van en naar het leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven verbeteren, zodanig dat dit de weg vrijmaakt voor aanvraag en realisatie van concrete projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in het gebied.

Onderzoeksvragen die hiervoor beantwoord dienen te worden zijn:

 • Zitten er in het proces om projecten in te dienen blokkades? Hoe kunnen deze worden weggenomen
 • Hoe zijn de omwonenden georganiseerd en waarop liepen eerdere initiatieven/aanvragen stuk?
 • Welke kansen zijn er in het gebied om de leefbaarheid te verbeteren, beschikbare budget in ogenschouw nemende?
 • Wat voor referentieprojecten zijn er bij andere luchthavens/compensatiefondsen?
 • Op welke wijze kunnen de bewoners worden begeleid/ondersteund in het voorbereiden/aanvragen van projecten?

Aanvrager: Severinus Veldhoven
Toegekend budget: € 21.400,=
Start datum: 1 februari 2021
Duur project: 2 jaar

Korte beschrijving project:
Severinus is de zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking. Liefdevolle en persoonlijke zorg voor onze cliënten door bevlogen medewerkers, in een veilige omgeving. Dat doen we samen met cliënten en met iedereen die op welke manier dan ook, bij de cliënten betrokken is. Severinus ligt met haar woonhuizen hemelsbreed op 1-3 km afstand van het vliegveld. In de afgelopen jaren hebben de bewoners van Severinus veel overlast ten gevolge van het toenemende aantal vliegbewegingen op vliegveld Eindhoven ondervonden. Voor cliënten met een matig of ernstig verstandelijke beperking is geluidshinder door vliegverkeer vaak moeilijk uit te leggen. Bewoners reageren ook verschillend, sommigen zijn bang en anderen begrijpen de oorzaak van het geluid niet. Uitleg blijkt dan vaak de beste oplossing. Tijdens en na Corona zijn de cliënten van Severinus geconfronteerd met een ongekende lock down. Hun omgeving en milieu zag en ziet er opeens geheel anders uit: geen fysiek contact met ouders en vrijwilligers, niet meer naar het werk kunnen of mogen. Dit heeft ons aan het denken gezet om de onderlinge verhouding en communicatie tussen cliënten, medewerkers, ouders en vrijwilligers ook in tijden van een lock down zo goed mogelijk voort te zetten. Hiervoor zal men een live studio inrichten voor het presenteren van bijvoorbeeld vakantieprogramma’s. Naast de nadelige gevolgen van de lock down, heeft Severinus ook een ongekende rust ervaren als buren van Eindhoven airport doordat de vliegbewegingen zeer laag werden. Ondanks dat op termijn het vliegverkeer weer op gang komt, is dit een uitgelezen moment om ook de communicatie daarover naar onze bewoners op te pakken. Vliegen heeft ook zijn leuke kanten zoals spotten en het vakantie gevoel. Deze positieve benadering gaat helpen om een toenemend geluidsniveau niet als overlast maar juist als beleving te ervaren. Hiervoor willen we interactief met bewoners beleefprogramma’s opzetten. Deze beleefprogramma’s worden digitaal via een live stream aangeboden.

Aanvrager: Stichting Goud voor Oud, Son en Breugel
Toegekend budget: €   56.000,=
Start datum: 1 april 2020
Duur project: 1 jaar

Korte beschrijving project:
Het hoofddoel is het schenken van vaartochten voor hen die lijden aan ‘even vergeten’ zoals dementie of vaak ‘even vergeten worden door het hebben van een (meervoudige) beperking. Het gaat om tochten waar deze en andere groepen ‘even kunnen vergeten’, varende over de kanalen van Eindhoven, Best, Son en Oirschot en dat wordt tot heden zéér zelden gedaan terwijl dit gebied toch zeker de moeite waard is! Het is al helemáál niet mogelijk voor mensen in een rolstoel, in de verre omtrek niet omdat er geen dusdanige rolstoelvriendelijke boten bestaan. De aanvragers willen dit wél mogelijk maken, gratis zelfs; tochten voor deze groep die vaak ‘buiten de boot’ vallen. De SLLE subsidie is bedoeld voor het aanpassen van de boot ten behoeve van rolstoeltoegankelijkheid en het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen.

Aanvrager: Agrarisch Natuurvereniging Het Groene Woud (ANV HGW)
Toegekend budget: €   50.000,=
Start datum: 1 april 2020
Duur project: 3 maanden

Korte beschrijving project:
Het project gaat over CO2 vastlegging door verhoging van de organische stof in de bodem. Het project beoogt de vastlegging van CO2 als alternatief voor CO2 compensatie in verre oorden en behelst een pilot hoe dit praktisch in eigen regio (binnen 20Ke zone) vorm te geven. Het project creëert zichtbare resultaten en vergroot de leefbaarheid voor inwoners van de 20Ke zone. De subsidie betreft het uitvoeren van een eerste validatiefase om de haalbaarheid van een regionaal CO2 fonds onder agrariërs in de regio en andere belanghebbenden te onderzoeken.

Aanvrager: Regiogemeenten Zuid-Oost Brabant
Toegekend budget: €   100.000,=
Start datum: 1 april 2020
Duur project: 2 jaar

Korte beschrijving project:
Het gaat hier om een deelproject van een groter initiatief om te komen tot een infrastructuur voor het bundelen van luchtkwaliteits- en geluidsmetingen in de regio Brabant Zuidoost. Dit omvat enerzijds een sensornetwerk lucht en geluid voor de regio Brabant Zuidoost, waarbij de focus ligt op de zowel de stedelijke omgeving, vliegveld als de niet-stedelijke regionale omgeving, anderzijds gaat het deel dat door de SLLE wordt gefinancierd over het inrichten van een platform voor het delen van meetgegevens met de burgers in Zuid-Oost Brabant en het bevorderen van de communicatie met deze burgers.

Aanvrager: Stichting Bewonersoverleg Batadorp
Toegekend budget: € 72.240,=
Start datum: 15 januari 2021
Duur project: 3-6 maanden

Korte beschrijving project:
Een overgroot gedeelte van het Batadorp ligt binnen de 20 Ke zone en een kleiner gedeelte is aanpalend. De geluidsoverlast en fijnstof uitstoot is derhalve groot binnen het Batadorp. Om de leefbaarheid te verbeteren wil de Stichting Bewonersoverleg Batadorp en Buurtvereniging Batadorp in samenwerking met de gemeente Best de leefbaarheid vergroten door de bestaande Natuurspeeltuin te verbeteren en iets uit te breiden. De Stichting Bewonersoverleg Batadorp heeft i.s.m. vele vrijwilligers en met medewerking van de gemeente en een groot aantal sponsors in 2014 een Natuurspeeltuin in het braakliggende terrein binnen het Breevenpark gerealiseerd met name voor de kinderen van het Batadorp. Deze speeltuin heeft een grote aantrekkingskracht , ook voor kinderen en jongeren buiten het Batadorp. Daardoor wordt er zeer intensief van de ruimte gebruik gemaakt, maar helaas ook op manieren die de leefbaarheid van de omgeving aantasten.

 • Er vinden vernielingen plaats, niet alleen aan speeltoestellen, maar ook aan de natuurlijke omgeving. Fruitbomen zijn afgebroken en de jonge aanplant krijgt geen kans om op te groeien.
 • Veel kleine kinderen kunnen het gevaar van het passerend verkeer niet inschatten en lopen via het plantsoen de weg op.
 • De zitkuil trekt, door zijn beschutte ligging, jongeren aan die daar vuur stoken, gebruik maken van allerlei genotsmiddelen en de omgeving vervuilen.
 • De natuurlijke groei van bomen en struiken komt niet tot zijn recht. Er zijn te weinig  bomen en planten geplaatst om de leefbaarheid te vergroten. Meer bomen en struiken zouden bij kunnen dragen aan een betere luchtkwaliteit. Het zicht op de vliegtuigen zou minder zijn, waardoor gevoelsmatig de overlast zou kunnen verkleinen. Het karakter van een Natuurspeeltuin zou worden vergroot door een vergroening van de omgeving. Meer schaduw zou het verblijf in de Natuurspeeltuin kunnen veraangenamen. En meerdere bomen en planten nemen fijnstof uit de lucht en verlagen de CO2 etc.
 • Het toevoegen van speeltoestellen voor het jongere kind zou de aantrekkelijkheid voor die doelgroep kunnen vergroten en de aantrekkelijkheid voor het oudere kind kunnen verkleinen. De huidige overlast c.q. aantasting van de leefbaarheid voor de omwonenden zou daardoor worden verminderd.

Aanvrager: Stichting Bewonersoverleg Villawijk Koekoekbos te Best
Toegekend budget: €   8.676,40
Start project: 1 juli 2019
Duur: maximaal 2 jaar
Huidige status: Afgerond

Korte beschrijving project:
Het project betreft het plaatsen van vier markante groepen van plantenbakken bij de ingangen van de wijk. Hiermee wordt een verbetering van de leefbaarheid beoogd door het tot stand brengen van een uniforme kwalitatieve uitstraling en het inbrengen van extra groen. De echte overlast kan hierdoor weliswaar door het project niet worden weggenomen maar de kwalitatieve uitstraling van de wijk wordt wel verhoogd. De aantrekkelijkheid zal toenemen en de bewoners zullen daardoor een betere leefbaarheid ervaren. De overlast weegt dan minder zwaar.

Aanvrager: Stichting Vrienden van de Dierenweide Acht
Toegekend budget: €   4.500,=
Start datum: 1 juli 2020
Duur project: 6 maanden

Korte beschrijving project:
Het betreft de financiële ondersteuning ten behoeve van investeringen in de Dierenweide ten behoeve van verbetering van watermanagement, beveiliging en faciliteren van onderhoud.

Aanvrager: Stichting Dorpsraad Wintelre
Toegekend budget: € 5.566,=
Start datum: 1 februari 2021
Duur project: max 5 maanden

Korte beschrijving project:
In Wintelre is er in het dorp geen openbaar punt is waar schoon drinkwater kan worden getapt. Vanuit het centrum van het dorp, dorpsplein en of kerkplein, vertrekken diverse wandel en fietsroutes. Daar is plaats voor een watertappunt. Een verfrissing voor of na een tocht is prettig. Het is tevens aanleiding om met anderen een praatje te maken en of even een rustpauze in te lassen. Een tweede tappunt is te plaatsen bij de Bosschuur. Hier is sprake van een educatief-centrum voor de jeugd, kabouterbos, ontmoetingsplek, uitvalsbasis voor een boswandeling. Op beide plaatsen is het is zowel voor de inwoners zelf als voor toeristen een welkome aanvulling voor het dorp. Het verhoogd dus de leefbaarheid. Voor het milieu is het ook belangrijk. Het verhoogt het begrip voor het belang van schoon drinkwater en dat we daar zeer zuinig op moeten zijn. De Bosschuur ligt tegen de gebouwen van de waterleiding en midden in het waterwingebied. 

Wintelre is daarbij dus niet alleen het dorp dat het meest nabij is aan het vliegveld maar ook het dorp van waaruit dit schone water wordt opgepompt en verspreid over de regio.

Cookie-instellingen