Voor omwonendenrond de Luchthaven Eindhoven
Voor omwonendenrond de Luchthaven Eindhoven

Luchthavenbesluit 2024

Defensie is al enige tijd bezig een wijziging van het luchthavenbesluit (LHB) voor de vliegbasis Eindhoven te realiseren. De aanleiding hiervoor is de implementatie van het sturingsmodel voor civiel geluid. Om tot een wijziging van het luchthavenbesluit te komen zijn een milieueffectenrapport (MER) en een vergunning wet natuurbescherming (WNB) benodigd.

Een deel van de benodigde berekeningen voor het MER is nu doorlopen. Uit de berekeningen voor het beoogde militaire gebruik volgt een toename in stikstofdepositie. Defensie heeft eerder het beoogd gebruik naar beneden bijgesteld tot een operationeel verantwoord minimum. Dit heeft de berekende verhoging van de stikstofdepositie gehalveerd, maar er blijft nog altijd een toename.

Die toename zorgt ervoor dat Defensie een extra stap moet zetten om natuurschade te compenseren.

Deze extra stap betekent mogelijk dat de einddatum voor de totstandkoming van het Luchthavenbesluit naar achteren schuift.

Het verloop van deze procedures heeft overigens geen relatie tot het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie of tot de WNB aanvraag van Eindhoven Airport.

Een MER-procedure staat voor Milieueffectrapportageprocedure. Het is een wettelijk proces waarbij de milieueffecten van een voorgenomen project worden onderzocht en beschreven.

Een MER-procedure is nodig om de mogelijke impact van de ontwikkeling van een vliegveld op het milieu te beoordelen. Dit omvat onder andere geluidshinder, luchtverontreiniging, natuurbescherming en de effecten op de omgeving.

De MER-procedure wordt uitgevoerd door de initiatiefnemer van het project, meestal het vliegveld of de organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling ervan. Dit gebeurt onder toezicht van de bevoegde overheidsinstanties, zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland.

Tijdens een MER-procedure worden de milieueffecten van het voorgenomen project geanalyseerd en beoordeeld. Dit omvat het verzamelen van gegevens, het uitvoeren van studies en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Daarna volgt een openbare raadpleging waarbij belanghebbenden hun mening kunnen geven over het MER.

Belanghebbenden die worden betrokken bij de MER-procedure voor een vliegveld zijn onder andere omwonenden, lokale gemeenschappen, milieuorganisaties, overheidsinstanties en andere belanghebbenden die mogelijk worden beïnvloed door de ontwikkeling van het vliegveld.

Na afronding van de MER-procedure wordt het milieueffectrapport (MER) beoordeeld door de bevoegde overheidsinstanties. Op basis van deze beoordeling wordt besloten of het project doorgang kan vinden en onder welke voorwaarden. Dit kan leiden tot het verlenen van vergunningen of het nemen van maatregelen om negatieve milieueffecten te minimaliseren.

Ja, de uitkomst van de MER-procedure kan bindende voorwaarden opleggen voor de ontwikkeling van het vliegveld. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het beperken van geluidsoverlast, het beschermen van natuurgebieden of het treffen van maatregelen om luchtverontreiniging te verminderen.

Een luchthavenbesluit is een officieel document dat wordt uitgegeven door de bevoegde autoriteit zoals de overheid. Het bevat regels, voorschriften en beperkingen met betrekking tot de exploitatie, uitbreiding, ontwikkeling en het gebruik van een luchthaven. Het doel ervan is om de veiligheid, efficiëntie en milieubescherming te waarborgen, terwijl ook rekening wordt gehouden met de belangen van de omwonenden en de luchtvaartmaatschappijen.

Een luchthavenbesluit kan verschillende aspecten van de luchthavenregulering omvatten, zoals:

  1. Geluidsbeperkingen: Beperkingen met betrekking tot de geluidsniveaus die worden geproduceerd door vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven, om de geluidshinder voor omwonenden te verminderen.

  2. Veiligheidsmaatregelen: Voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de operaties op de luchthaven, inclusief procedures voor noodgevallen, beveiligingscontroles en preventie van ongevallen.

  3. Milieubescherming: Maatregelen om de impact van de luchthavenactiviteiten op het milieu te verminderen, zoals regels voor luchtkwaliteit, waterverontreiniging en bescherming van habitats in de omgeving van de luchthaven.

  4. Ruimtelijke ordening: Regels met betrekking tot de ruimtelijke planning rondom de luchthaven, zoals beperkingen op de bouw van nieuwe gebouwen in de nabijheid van start- en landingsbanen om de veiligheid te waarborgen.

Het opstellen van een luchthavenbesluit is meestal de verantwoordelijkheid van de bevoegde overheidsinstantie. Dit kan een nationaal ministerie van transport, een luchtvaartautoriteit of een lokale overheid zijn, afhankelijk van de juridische structuur en regelgeving van het land waar de luchthaven zich bevindt. In het geval van Eindhoven is het ministerie van Defensie verantwoordelijk.

Ja, in veel gevallen vereisen regelgevingen dat belanghebbenden zoals omwonenden, lokale gemeenschappen, luchtvaartmaatschappijen en milieugroepen worden geconsulteerd tijdens het opstellen van een luchthavenbesluit. Het Luchthaven Eindhoven Overleg is een belangrijke overlegstructuur voor dit onderwerp in de regio.

Overtredingen van een luchthavenbesluit kunnen leiden tot verschillende maatregelen, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de geldende wetgeving.

Een vergunning volgens de Wet Natuurbescherming is een officiële toestemming aan een luchthavenexploitant om activiteiten uit te voeren die van invloed kunnen zijn op beschermde natuurgebieden, soorten of habitats. Deze vergunning is bedoeld om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de luchthaven in overeenstemming zijn met de natuurbeschermingswetgeving en dat mogelijke schade aan natuurlijke ecosystemen wordt geminimaliseerd.

Activiteiten die typisch een vergunning volgens de Wet Natuurbescherming vereisen, omvatten onder andere:

  1. Bouw- en ontwikkelingsprojecten op het luchthaventerrein die impact kunnen hebben op nabijgelegen natuurgebieden, zoals wetlands, bossen of beschermde habitats.

  2. Geluids- en luchtverontreinigende activiteiten die van invloed kunnen zijn op kwetsbare diersoorten, met name vogels, die in de buurt van de luchthaven leven.

  3. Bodem- en waterverontreiniging als gevolg van brandstof- en chemisch gebruik op de luchthaven, die schadelijk kan zijn voor de lokale flora en fauna.

Ja, luchthavens moeten vaak verschillende maatregelen nemen om te voldoen aan de voorwaarden van een vergunning volgens de Wet Natuurbescherming. Dit kan onder meer het uitvoeren van milieueffectrapportages, het implementeren van mitigatie- en compensatiemaatregelen, en het ontwikkelen van programma's voor ecologisch beheer omvatten. Het doel is om de impact op de natuurlijke omgeving te minimaliseren en indien mogelijk positieve effecten te bevorderen, zoals het behoud van biodiversiteit.

Cookie-instellingen